ARXIU JURÍDIC I NORMATIU

Recull de la normativa vigent en materia d'edificació i urbanisme:
 
 
EDIFICACIÓ

 
URBANISME I TERRITORI
Orden FOM/588/2017, de 15 de juny, pel que es modifiquen els DB-HE i DB-HS del CTE.

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana


Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'
accessibilitat


Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.I.T.E. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Versión consolidada de septiembre de 2013. 

Actualització del Document Bàsic DB HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació. En vigor des del 13 de setembre de 2013 i d'aplicació obligatòria a partir del 13 de març de 2014. Document refós amb correcció d'errades (BOE 8/11/2012)


Real Decreto 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis.


Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.


CODI TÈNCIC DE L'EDIFICACIÓ. Accés a la web del ministeri des  d'on descarregar els vigents documents. 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del DRET A L'HABITATGE
Norma 3.1 - IC de Traçat, de la instrucció , de carreteres


Llei 37/2015, de 29 de setembre, de
carreteres

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 


Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

Text consolidat Llei 3/2012

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.


Llei 8/2005, de 8 de juny, i Reglament 343/5006, de 19 de setembre, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels Equipaments Comercials

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana


COL·LEGIS - PROFESSIÓ

 
PATRIMONI

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (
REA) per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.


Nota informativa del Departament d'empresa i Ocupació sobre el procediment d'habilitació del llibre de subcontractació


Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es deplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció


Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
 

Llei  9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

 
ACTIVITAT
 
VALORACIONS
Instrucció Tècnca it001 de la Direcció General de Protecció Civil relativa a l'elaboració dels informes sobre les condicions mínimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril


 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats
2018 Valors bàsics d'immobles urbans de l'Agència Tributària de Catalunya

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la ley del Suelo 

ADMINISTRACIÓ
 
ALTRES
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  

Aquest recull normatiu s'anirà ampliant progressivament