0804-AVALL 33


El treball proposa la reparació de la façana principal de l'edifici situat al carrer d'Avall número 33 d'Arenys de Mar, a petició de la Comunitat de Propietaris. 

Promotor: Comunitat de Propietaris
Situació: carrer d'Avall, 33 d'Arenys de Mar
Superfície: 319,01m²
Pressupost d'Execució Material: 4.127,70€
Constructor: Construccions Ricard Fàbregas Fita - Armindo Pintors SL
Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz
Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz
Any: 2013-2016 

Es tracta d'un edifici situat entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis. La façana principal està ubicada al carrer d'Avall, per on es produeixen els accessos a l'edifici. En total hi ha un local comercial i 5 habitatges. 

L'edifici està catalogat pel vigent Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), tot protegint les reixes i baranes i les portes de fusta. 

Es proposa la següent actuació:

- sobre el revestiment preexistent de la part massissa de la façana, 
- actuacions sobre les pintures i barnissos de les obertures,  
- actuació sobre els elements de forja existents, 
- col·locació d'una canal i baixant d'aigües pluvials. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1zQH9zbKk0nvXeWBOGYllnR-id_64SxUC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17-S4Isbu-SHObguY_jWGiQy17N8tYDac/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CDBwYjGf8f9BAOKTDARk6DL2msdIqWxG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dCUCkBUePaDlaANdslC0flm0YavT2Ofc/view?usp=sharing

Comments