Currículum‎ > ‎URBANISME‎ > ‎

0710-PU_ADELFES


En data setembre de 2019 s'han donat per iniciades les obres d'urbanització parcial del carrer de les Adelfes d'Arenys de Mar.  Es tracta d'un carrer comprès dins de la UASU "Colònia Andersen", situada al límit de ponent del terme muinicipal d'Arenys de Mar. 

Promotor: Ajuntament d'Arenys de Mar
Situació: part del carrer Adelfes de la urbanització El Cònsol 
Superfície àmbit: 1.254,87m² 
Pressupost d'Execució Material: 122.058,35€
Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz 
Constructor: Asfaltos Barcino SL 

Les fortes pluges de setembre de 2018 posen en perill l'estabilitat del paviment del carrer Adelfes, provoquen l'escorrentia d'aigües i terres cap al peu del talús i acceleren la redacció de la primera versió del projecte. 

L'inici de les tasques l'octubre de 2018 va palesar la necessitat de completar la informació geotècnica de la que es disposava prèviament a la realització de les tasques dites. La caractarització de sòl realitzada palesà l'existència d'una capa de reblert de gruix variable quina estabilitat no es podia garantir. 

Les cales realitzades en data novembre de 2018 varen permetre obtenir major informació de les finques veïnes. 

Tota la informació recollida acabà en una proposta de mur de contenció de gravetat en comptes del mur de terra armada inicialment previst. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/1XtRBEO-weC3reRIiJc4wIQEoEtq5vLJ_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ePcQKcufhbAG3lpz0M0pE-qRFVG5ilzU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vJwNjpWo3EFaHi2M4GiCs0SvcAVeNpcC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15rh_FA4hul1d8MTz7bqVgBGkV239lgzn/view?usp=sharing


Comments