Obres per a la re-urbanització d'una part de l'àmbit dit "La Bolera" de Caldes de Montbui

10 de gen. 2020, 15:16 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de gen. 2020, 15:37 ]


Han esat adjudicades a Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP les tasques per a la redacció del projecte d'obres per a la re-urbanització d'una part de l'àmbit dit "La Bolera" de Caldes de Montbui. 

Es tracta d'una part del que, al seu dia, va constituir el primer "eixampla" del nucli històric de Caldes de Montbui, amb una superfície viària total de 3.867 m²

Caldrà fer una posta al dia de les seves instal·lacions, soterrant totes aquelles que sigui necessari, es farà la renovació dels seus paviments i la re-ordenació del seu mobiliari urbà i senyalització. 

L'actuació s'abordarà en tres fases

- Una primera fase que comprendrà una part del carrer Buenos Aires, el carrer Santo Domingo, el carrer d'Aparici i una part del carrer de Moreño. 

- Una segona fase que comprendrà el carrer Migdia, una altra part del carrer Buenos Aires i la resta del carrer de Moreño. 

- Una tercera fase que comprendrà el carrer Lawrence. 

La informació de partida serà l'aixecament topogràfic de l'àmbit, que es complementarà amb un estudi de caracterització de sòls i un geo-radar per saber la localització dels serveis soterrats actualment existents. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1Fk1gfMsFJmOZCh0KpNhACLJ7mHtnR7s6/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ZpSABOMcZkvSb7Kx3YYHWrG3zCUbfTnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EOQeLAIQeXupm5O_oXBhErOvdMd79jv/view?usp=sharing

Finalitzades les obres d'un estintolament puntual a l'estructura d'un habitatge

10 de gen. 2020, 15:01 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de gen. 2020, 15:41 ]


En data 10 de gener de 2020 s'han donat per finalitzades les obres per a la realització d'un estintolament puntual de les parets de càrrega de l'habitatge situat al Pla dels Frares d'Arenys de Mar. 

L'edifici on es proposa l'actuació és un edifici pràcticament aïllat, de quatre plantes sobre rasant, amb dos habitatges per planta. L'estructura de l'edifici està formada per parets de càrrega d'obra de ceràmica. 

Es proposa ampliar l'actual obertura de pas existent entre la zona destinada a cina-menjador i la zona destinada a sala d'estar. 

Ha estat necessària la col·locació d'un perfil metàl·lic recolzat sobre dos daus de repartiment de morter d'alta resistència i nul·la retracció. 

Promotor: A.Clemente
Situació: Pla dels Frares número 6 2n-1a d'Arenys de Mar
Superfície: 6m²
Pressupost d'Execució Material del projecte: 940,05€ 
Constructor:  Construccions Ginol SL
Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz
Arquitecte Director i Coordinació SS: Jordi Fernández Muñoz 
Any: 2019 -  2020

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.
https://drive.google.com/file/d/1mi_q4BRtqZJ1OZV5luWc3gbJgkz7Z0WE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JQLgKcEcy2hGWAYsdiIBrY-spzyRX-oV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aCLMaj0rIaRN4Pn_MDZnozGDADYlNumo/view?usp=sharing

El CoAC fixa el mòdul bàsic per al 2020

10 de gen. 2020, 14:48 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de gen. 2020, 15:20 ]

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes dels treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 513 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0568. Aquest índex i el nou mòdul bàsic han entrat en vigor l'1 de gener de 2020.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Per a l’any 2020, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització   (Ca):  1,85
· Factor d'actualització         (Fa):  11,08
· Coeficient d'actualització    (Ka):  1,50

Nadal 2019

10 de gen. 2020, 14:40 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 10 de gen. 2020, 14:44 ]


Inici de les obres al bloc 1 del grup Sagrada Família d'Arenys de Mar

25 de nov. 2019, 2:36 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 14 de des. 2019, 0:59 ]


En data 15 de novembre de 2015 es donaren per iniciades les obres per a reparació de balcons i façanes del bloc 1 del Grup Sagrada Família d'Arenys de Mar. 

Es tracta d'un edifici aïllat de 13 plantes. Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències, i que són: 
- Cantells i paviments dels balcons
- Tancaments de vidre emmotllats dels nuclis de comunicacions verticals
- Esquerdes, fissures i pèrdues de material al revestiment de la façana. 
- Deficiències en el traçat de les instal·lacions exteriors. 1

Premeu les imatges de la dreta per engrandir-les.

Premeu aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/open?id=154FsCVL0fF3PcrAe_XDQoRjeKLPAhN2s

https://drive.google.com/file/d/1AaKWLtQ00rIqf-GzlNWYQkQFqmSOIs3Y/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1J-Qu8AS5aP260qrWKSD8nmd1K_R1mslK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p3HcwPleDj76jYc3W3lWODaXp16uUPqN/view?usp=sharing

Obres d'emergència Carrer Adelfes Arenys de Mar

11 de nov. 2019, 1:48 publicada per Jordi Fernandez


En data 8 de novembre de 2019 s'han donat per finalitzades les obres d'urbanització parcial del carrer de les Adelfes d'Arenys de Mar.  Es tracta d'un carrer comprès dins de la UASU "Colònia Andersen", situada al límit de ponent del terme muinicipal d'Arenys de Mar. 

Les fortes pluges de setembre de 2018 posen en perill l'estabilitat del paviment del carrer Adelfes, provoquen l'escorrentia d'aigües i terres cap al peu del talús i acceleren la redacció de la primera versió del projecte. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular comperta. 
https://drive.google.com/file/d/1vJwNjpWo3EFaHi2M4GiCs0SvcAVeNpcC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15rh_FA4hul1d8MTz7bqVgBGkV239lgzn/view?usp=sharing


Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al SUNC - PAU7 - Les Carolines

6 d’oct. 2019, 2:34 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 6 d’oct. 2019, 6:18 ]


En data setembre de 2019 ha estat redactada la Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al Sòl Urbà No Consolidat - PAU7 "Les Carolines". 

L'objecte de dita figura és l'ajust dels seus límits, a fi efecte d'ajusta el seu àmbit a les finques incloses dins de la Junta de Compensació del PAU-07, les quals han participat fins ara al desenvolupament urbanístic de l'àmbit. S'exclou, doncs, una de les finques situada a l'accés a l'àmbit que, per error, fou inclosa dins del mateix quan es va fer la revisió del vigent planejament de tipus general. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.
https://drive.google.com/file/d/1sgXdVAbWpCki8fnVzFBn9YvOTlsTFNZA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_lCokFCDH43uIj1xadbkMUbpHD6G3BH9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bRRIKSVZ_vSNiliVDh0oJz6CioKSUlYY/view?usp=sharing

Iniciades les obres per al bastiment d'un habitatge a la urbanització Les Vil·les d'Arenys de Mar

30 de set. 2019, 12:39 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de set. 2019, 12:45 ]


En data setembre de 2019 s'han donat per iniciades les obres per al bastiment d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sa Guàrdia número 12 de la urbanització Les Vil·les d'Arenys de Mar. 

La proposta edificatòria contempla un edifici esglaonat format per dos nivells diferenciats, format cadascun d'ells per dues semi-plantes, a fi efecte d'aconseguir una millor integració de l'edifici en la parcel·la.

La planta baixa conté la zona de dia, formada per una sala d'estar - menjador, una cuina, un rebedor, un servei i un bugader, a més de l'escala d'accés a les plantes superiors. 

Des de l'aparcament s'accedeix al nucli d'escala, i també a un espai destinat a instal·lacions. 

La planta pis primer està formada per dues semi-plantes més, amb un total de tres dormitoris (dos dobles i un senzill), un dormitori tipus suite i tres banys. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1jQGFq6c-xG_vdqjitfBAMd7B4c5ldq27/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UOh74UDBjbCxkUMQPabJAm5Hz4yAzlr5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SVZWy7Sa5zHs7KgHReMhVU-pmpaOnLey/view?usp=sharing

Habitatge unifamiliar al carrer Santíssima Trinitat, 7 de Canet de Mar

16 de set. 2019, 6:41 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de set. 2019, 6:48 ]


En data juliol de 2019 ha estat redactat el projecte per a un habitatge al carrer Santíssima Trinitat de Canet de Mar. 

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per dues plantes. A la planta baixa es situa la zona de dia, un dormitori i l'aparcament. A la planta pis es destina a la zona de nit. 

La façana principal al carrer Santíssima Trinitat té una composició clàssica, amb obertures intentant sempre mantenir una proporció vertical i amb predonimi del ple sobre el buit, per a una correcta integració a l'entorn urbà en el que es troba. 

Paral·lelament s'ha redactat el corresponent projecte d'enderroc de l'edifici existent. 

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Premeu aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1bcK7FuMBPD-iC_we310Ton564qWywJnq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zTerZ5YAyIrOeuABzA8fLAlHOfSQWkuR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IrcE8LsDWeQfkBzbknbtZszHoKpUz2Jl/view?usp=sharingObres d'emergència al carrer Adelfes d'Arenys de Mar

16 de set. 2019, 6:20 publicada per Jordi Fernandez


En data setembre de 2019 s'han donat per iniciades les obres d'urbanització parcial del carrer de les Adelfes d'Arenys de Mar.  Es tracta d'un carrer comprès dins de la UASU "Colònia Andersen", situada al límit de ponent del terme muinicipal d'Arenys de Mar. 

Les fortes pluges de setembre de 2018 posen en perill l'estabilitat del paviment del carrer Adelfes, provoquen l'escorrentia d'aigües i terres cap al peu del talús i acceleren la redacció de la primera versió del projecte. 

L'inici de les tasques l'octubre de 2018 va palesar la necessitat de completar la informació geotècnica de la que es disposava prèviament a la realització de les tasques dites. La caractarització de sòl realitzada palesà l'existència d'una capa de reblert de gruix variable quina estabilitat no es podia garantir. 

Les cales realitzades en data novembre de 2018 varen permetre obtenir major informació de les finques veïnes. 

Tota la informació recollida acabà en una proposta de mur de contenció de gravetat en comptes del mur de terra armada inicialment previst. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 

https://drive.google.com/file/d/1XtRBEO-weC3reRIiJc4wIQEoEtq5vLJ_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ePcQKcufhbAG3lpz0M0pE-qRFVG5ilzU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L3kqPiWQorM3x3toHUteClHYs2FwhbvA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qEidkIrMsRWUTOLFnvFRxO5rT57EH2b0/view?usp=sharing


1-10 of 86