Habitatge unifamiliar al carrer Santíssima Trinitat, 7 de Canet de Mar

16 de set. 2019, 6:41 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de set. 2019, 6:48 ]


En data juliol de 2019 ha estat redactat el projecte per a un habitatge al carrer Santíssima Trinitat de Canet de Mar. 

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per dues plantes. A la planta baixa es situa la zona de dia, un dormitori i l'aparcament. A la planta pis es destina a la zona de nit. 

La façana principal al carrer Santíssima Trinitat té una composició clàssica, amb obertures intentant sempre mantenir una proporció vertical i amb predonimi del ple sobre el buit, per a una correcta integració a l'entorn urbà en el que es troba. 

Paral·lelament s'ha redactat el corresponent projecte d'enderroc de l'edifici existent. 

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Premeu aquí per a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1bcK7FuMBPD-iC_we310Ton564qWywJnq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zTerZ5YAyIrOeuABzA8fLAlHOfSQWkuR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IrcE8LsDWeQfkBzbknbtZszHoKpUz2Jl/view?usp=sharingObres d'emergència al carrer Adelfes d'Arenys de Mar

16 de set. 2019, 6:20 publicada per Jordi Fernandez


En data setembre de 2019 s'han donat per iniciades les obres d'urbanització parcial del carrer de les Adelfes d'Arenys de Mar.  Es tracta d'un carrer comprès dins de la UASU "Colònia Andersen", situada al límit de ponent del terme muinicipal d'Arenys de Mar. 

Les fortes pluges de setembre de 2018 posen en perill l'estabilitat del paviment del carrer Adelfes, provoquen l'escorrentia d'aigües i terres cap al peu del talús i acceleren la redacció de la primera versió del projecte. 

L'inici de les tasques l'octubre de 2018 va palesar la necessitat de completar la informació geotècnica de la que es disposava prèviament a la realització de les tasques dites. La caractarització de sòl realitzada palesà l'existència d'una capa de reblert de gruix variable quina estabilitat no es podia garantir. 

Les cales realitzades en data novembre de 2018 varen permetre obtenir major informació de les finques veïnes. 

Tota la informació recollida acabà en una proposta de mur de contenció de gravetat en comptes del mur de terra armada inicialment previst. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 

https://drive.google.com/file/d/1XtRBEO-weC3reRIiJc4wIQEoEtq5vLJ_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ePcQKcufhbAG3lpz0M0pE-qRFVG5ilzU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L3kqPiWQorM3x3toHUteClHYs2FwhbvA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qEidkIrMsRWUTOLFnvFRxO5rT57EH2b0/view?usp=sharing


Obres en l'àmbit de Can Batlle de Dosrius

3 d’ag. 2019, 0:51 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 d’ag. 2019, 0:56 ]


Es troben pràcticament enllestides les obres d'urbanització en l'àmbit del sistema d'equipaments de Can Batlle de Dosius, en les quals Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP ha fet la direcció i coordinació de seguretat i salut. 

Aquest àmbit està comprès entre la carretera BV-5101, la Riera de Can Rimbles i els actuals equipaments esportius que són la piscina i el camp de futbol municipal, així com els accessos a la dita carretera BV-5101. En un futur hi han d'haver la futura biblioteca i el futur institut d'ensenyament del municipi. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1wKoPvzUk6P6KjkupfZUHScJv0LBRT4uv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yab1RFo1yiNh9Ko1wYc0ltIrPU-xhyoE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tZGMXp05-Ghp_x7QDK0uhX6-3yHWGzHZ/view?usp=sharingObres de reparació de la façana principal de l'edifici del carrer d'Avall 33 d'Arenys de Mar

30 de jul. 2019, 8:40 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de jul. 2019, 22:04 ]


S'han iniciat les tasques per a la reparació de la façana principal de l'edifici situat al carrer d'Avall número 33 d'Arenys de Mar, a petició de la Comunitat de Propietaris. 

Es tracta d'un edifici situat entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis. La façana principal està ubicada al carrer d'Avall, per on es produeixen els accessos a l'edifici. En total hi ha un local comercial i 5 habitatges. 

L'edifici està catalogat pel vigent Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), tot protegint les reixes i baranes i les portes de fusta. 

Es proposa la següent actuació:

- sobre el revestiment preexistent de la part massissa de la façana, 
- actuacions sobre les pintures i barnissos de les obertures,  
- actuació sobre els elements de forja existents, 
- col·locació d'una canal i baixant d'aigües pluvials. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1zQH9zbKk0nvXeWBOGYllnR-id_64SxUC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17-S4Isbu-SHObguY_jWGiQy17N8tYDac/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CDBwYjGf8f9BAOKTDARk6DL2msdIqWxG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dCUCkBUePaDlaANdslC0flm0YavT2Ofc/view?usp=sharingProjecte d'urbanització del PAU-07 "Tenda nova" de Palau - Solità i Plegamans

30 de jul. 2019, 7:31 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 30 de jul. 2019, 7:55 ]


Aquest treball pretén definir les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Tenda nova" del terme municipal de Palau - Solità i Plegamans.  

A grans trets, podem dir que una part de l'àmbit d'aquest PUA es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial sud i est. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització. 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta.

https://drive.google.com/file/d/14JMv7WR6TDKBqP2Dme0mS3eMb80aHGjF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ourIYxB2Z60zGpYu5bhYPhj4AVp-R0Ky/view?usp=sharing

Finalitzades la primera i segona fase de les obres de rehabilitació de Can Salomó de Premià de Mar

27 de jul. 2019, 7:00 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 27 de jul. 2019, 23:09 ]


El proppassat dia 15 de juliol es varen donar per finalitzades la primera i segona fase de les obres de rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó" de Premià de Dalt. 

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar. S'ha fet unla recuperació de la volumetria originària de l'edifici, així com una reconstrucció de la façana de l'edifici principal, inicialment molt modificada. S'ha modificat també la façana Nord-oest, inicialment amb aspecte de paret mitgera i sense obertures. 

A l'edifici principal s'han fet una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), una escala de comunicació amb la planta superior i un magatzem. Amb la futura instal·lació d'uns envans mòbils, aquest espai es podrà dividir en distintes estances, alhora que podrà funcionar també com una sola sala polivalent. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/16rMnLXRH_JA7aJDjHSXsgJNKntsPJ8t6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jHjPK0zaEY-uZ3tZjpzfNDi-UEZHrD0M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g8ZGoKGa7NWn-QFrfDlRYjUsq4ZA3Pii/view?usp=sharing

PMU Oris 1 - Oris

16 de jul. 2019, 23:02 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 17 de jul. 2019, 1:31 ]


El PMU comprèn el nucli anomaenta com Orís o Can Branques, i forma part d'un sistema urbà centrat en la vila de Torelló. Es tracta d'un sector discontinu de sòl urbà no consolidat on es preveu un màxim de 9.582,00m² de sostre per a un màxim també de 110 habitatges. A la pràctica, però, el sector és equiparable a un sector urbanitzable. 

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les. 

Premeu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/1G4l5zzO_qie6Yu_jYXWPRcVXHZe6LcrE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QCBM-vBtZ133-pjbUONkiATxgBHKhBrM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VU41bqHiy8DLEmpAZxlR4Wj6MQdm2Zfg/view?usp=sharing


Can Surell de La Garriga

29 de maig 2019, 12:43 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 de maig 2019, 13:01 ]


Redactat el Projecte bàsic per a la consolidació, adequació i reforma d'una part de l'edifici dit "Can Surell" de La Garriga. 

Es tracta d'un edifici catalogat pel vigent Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga, amb un nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). 

La intervenció proposa l'adequació de les plantes baixes i pis primer per a passar d'un ús habitatge a un ús comercial. Es fa també la restauració de la façana principal preexistent.

Cliqueu a la imatges de la dreta per engrandir-les. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/1Uv7pNwO4kGwk3forFwxSQgfwJz0sfWXq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zxx1QI2VkE7jLg8zU_qY8HAQWJ7Z1A9M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tpnUFxUmjMu8nIE9itWhpk10fad0zeWB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ChxZWGkj-D9FIAZz6DvC8jUS2ov4VBzK/view?usp=sharing
Busquem aparellador o arquitecte tècnic

3 de març 2019, 12:25 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 13 de març 2019, 8:35 ]

Vols treballar amb nosaltres? 
Busquem un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació per començar a col·laborar amb el despatx. Les tasques són de projecció tant en l'àmbit de l'edificació com de l'urbanisme. 

Si et pot interessar posa't en contacta amb nosaltres a

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/Inici obres urbanització Can Batlle - Dosrius

3 de març 2019, 11:54 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 de març 2019, 12:31 ]


S'han iniciat les obres per a la urbanització de l'àmbit destinat a equipaments de Can Batlle de Dosrius, on Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP assumeix la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut. 

S'està treballant hores d'ara amb el moviment i contenció de terres i amb les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals i pluvials. 

Cliqueu a la imatges de la dreta per engrandir-la. 

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta. 
https://drive.google.com/file/d/10NosMlj0661smfE25GtMLUlgDLDHQENI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11NbdPlWZzzHyXz1AIfGEiuGpN0iK6Rf1/view?usp=sharing

Totes les fotos: 
© Ajuntament de Dosrius

1-10 of 78