Col·lector d'aigües pluvials a Dosrius

16 de gen. 2021, 22:42 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de gen. 2021, 22:49 ]


En data 13 de gener de 2021 s'han encetat les tasques per a la redacció d'un projecte constructiu per a la instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i Sant Llop de Dosrius. Les tasques encarregades consistiran en:

1. Aixecament topogràfic de l'àmbit 
2. Georadar per a la localització dels serveis existents soterrats
3. Redacció d'un projecte constructiu per a la instal·lació d'un col·lector d'aigües pluvials

Actualment els carrers Pau Casals i Sant Llop disposen d'una xarxa unitària de clavegueram, on hi hi van a parar tant les aigües pluvials com les aigües residuals. S'ha detectat que dita xarxa es troba infra-dimensionada en episodis de pluja intensa. 

El nouo col·lector ve a solucionar el problema, tot convertint l'actual xarxa unitària en una xarxa separativa. Es mantindrà l'actual col·lector per a les aigües residuals, i el nou col·lector es destinarà a les aigües pluvials. 

Podeu clicar a les imatges de la dreta per engrandir-les. 
https://drive.google.com/file/d/16uH6lbWTT2rHFJoajptXVjVqYGHKsIYA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aIiZOB42cVAVRDUDB_1K5iRMRFFHtdnQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xbRxfjh1DjaIOqBxoneyIPKFc3-i50gF/view?usp=sharing

Edifici La Tortuga de Dosrius

16 de gen. 2021, 22:11 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 16 de gen. 2021, 22:31 ]


En data 14 de gener de 2021 s'han encetat les tasques preliminars per a l'adequació i acondicionament de l'edifici dit La Tortuga, situat a la urbanització de Can Massuet del Far de DosriusLes tasques ara encetades consistiran en:

1. Aixecament altimètric i planimètric de l'edifici existent. 
2. Grafiat de patologies interiors i exteriors
3. Redacció d'un projecte bàsic i executiu per a l'arranjament de la coberta actual de l'edifici. 

Es tracta d'un edifici industrial bastit la primera meitat dels anys 50 i hores d'ara sense ús, el qual va acollir la fàbrica de Manufacturas Cañamás (anomenada popularment La Tortuga), i que al seu moment suposà l'inici de arribada d'empreses tèxtils al municipi. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.
https://drive.google.com/file/d/1Zid2o04m9t8tkzaeOkz_FjPW8Oyz5RRn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g8LTZHdFCewXyw8sQIg3utXFFuiaMR3r/view?usp=sharing


El CoAC fixa el mòdul bàsic per al 2021

16 de gen. 2021, 22:04 publicada per Jordi Fernandez

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2021, per a treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, s’ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 511 €, restant per tant el valor de l’índex d’intervenció en 1,0527. 

Aquest índex d’intervenció i el nou Mòdul bàsic han entrat en vigor el dia 1 de gener de 2021 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre setembre de 2018 i juny de 2019.

Estudis bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, s'ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 € per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Per a l’any 2021, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització Ca:  1,84
· Factor d'actualització Fa:  11,03
· Coeficient d'actualització Ka:  1,50

Decret Llei 50/2020 estímul promoció HPO

28 de des. 2020, 2:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 28 de des. 2020, 2:16 ]


L'11 de desembre, s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer, que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació.

El Decret Llei, de només 4 articles, preveu la modificació d'algunes normes vigents en matèria d’habitatge. A continuació en resumim els punts més importants:

a. Preus i rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial
S'estableixen els preus i les rendes màximes per m² de superfície útil dels habitatges amb protecció oficial en règim general i especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret llei, preveient la seva actualització automàtica cada primer de gener, conforme a l’IPC.

Pel que fa als habitatges qualificats de conformitat amb qualsevol dels règims anteriors al Decret Llei, es preveu el manteniment de preus i rendes de la qualificació definitiva, actualitzats amb l’índex de l’IPC entre l’any de qualificació i el de subscripció del contracte de transmissió o lloguer, sense superar el màxim permès en la normativa de qualificació de l’habitatge. 

Tot això modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

b. Nova modalitat d'allotjament en règim de lloguer
Es crea la modalitat d'"Allotjament amb espais comuns complementaris", que defineix com a "un habitatge que, d'acord amb la normativa d'habitabilitat, té una superfície de l'espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge però que disposa d'uns espais comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts a la normativa esmentada".

S'entén com a espais comuns complementaris els "espais d'ús compartit d'un edifici, altres que els elements comuns establerts com a obligatoris per la normativa que, d'acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa d'habitabilitat, complementen l'ús i gaudi dels espais privatius de tot o part dels habitatges o allotjaments que comprèn l'edifici".

En aquest cas es modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

La normativa d’habitabilitat –actualment el Decret 141/2012— haurà de preveure les característiques dels espais privatius i comuns complementaris. En concret, el Decret llei especifica que "l'espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior no inferior a 24 m² i els espais comuns complementaris una superfície útil no inferior a 6 m² per allotjament, si bé, en cap cas, el sumatori d'ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m²".

Cal tenir en compte, no obstant, que els requisits de la normativa sobre habitabilitat són condicions mínimes que les ordenances municipals poden fer més estrictes –com per exemple passa amb les Ordenances Metropolitanes d’Edificació o altres– de manera que caldrà estar pendent de les previsions que cada municipi faci al respecte.

Així mateix, el Decret llei especifica que "quan els allotjaments amb espais comuns complementaris ocupen la totalitat d'un edifici, aquest edifici no es pot dividir en propietat horitzontal. En el cas que ocupin una part d'un edifici en propietat horitzontal, aquesta part ha de configurar-se com un sol element privatiu diferenciat dels altres elements que s'integren en el mateix règim de propietat horitzontal, com habitatges, locals o aparcaments”.

c. Reserva complementària de terrenys
S'exclou l’obligació de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments, en les modificacions del planejament que comportin l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense increment d’edificabilitat, quan aquest augment es destina a habitatges de protecció pública i a allotjaments amb espais comuns complementaris. Això, sempre i quan no s'ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre, inclosos els espais comuns complementaris, amb aquesta destinació.

Amb això es modifica el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

d. Contractes d'arrendament
S'estableix la nul·litat del pacte que obligui la part arrendatària a l'assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament, en aquells contractes d'arrendament d'habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

En aquest cas es modifica la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Cliqueu a la imatge de la dreta per accedir al text plubicat. 

DOGC

Consolildació d'una part del talús de l'edifici Rivamar

29 d’oct. 2020, 22:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 d’oct. 2020, 22:43 ]


Consolidació d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar.  

Després de dues esllavissades de terres produides en els darrers mesos de la capa de reblert del talús, es propsoa la consolidació d'una part de dit talús. La proposta pretén, únicament, evitar la seva erosió superficial, ja que no es té constància de qualsevol tipus d'inestabilitat del talús pròpiament dit. 

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/11HdRMMbA6Z7VyqWlhPLpqVJDQTVRQE_4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1suFxH4gvy1esiwOMGSbviGaxGgltKYcI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1arNiaGySuV9jdtS8TZcJrxroFblyfpQp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14gBcGrucRrMap16KQwONkhLNp4pLk3Xb/view?usp=sharingReforma de l'espatller del Teatre Principal d'Arenys de Mar

29 d’oct. 2020, 22:15 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 29 d’oct. 2020, 22:17 ]


L'objecte del treball es la reforma de la part de l'edifici del Teatre Principal d'Arenys de Mar situat al carrer de l'Església número 49 cantonada amb el carrer Sant Juame, on hi ha actualment el museu de les puntes Frederic Mares. 

Es proposa actuar a l'edifici i pati preexistent, tot adequant-los a les noves necessitats. 

Es reforma el cos central on s'hi fa un nou espai destinat a espatlla de l'escenari en planta baixa, així com un nou camerino a la planta superior. Es fan uns nous accessos . 

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Clique aquí per accedir a la fitxa curricular complerta 
https://drive.google.com/file/d/19FM-xoMgbKy7j6VnW9Ydv2e21OU1BLez/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10L3yrj_63sylY_6d7ZJhdsPXcWm2mGCn/view?usp=sharing


Bloc 1 - Grup Sagrada Família Arenys de Mar

21 de set. 2020, 12:22 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 21 de set. 2020, 12:29 ]


En data 21 de setembre de 2020 s'han donat per finalitzades les obres de reparació de balcons i façanes del bloc 1 del Grup Sagrada Família d'Arenys de Mar. 

Es tracta d'un edifici aïllat de 13 plantes. S'ha fet una interveció per reparar aquells elements de la façana que presentaven deficiències: 

- Cantells i paviments dels balcons
- Tancaments de vidre emmotllats dels nuclis de comunicacions verticals
- Esquerdes, fissures i pèrdues de material al revestiment de la façana. 
- Deficiències en el traçat de les instal·lacions exteriors. 

Cliqueu a les imatges per engrnadir-les
Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complertasd
https://drive.google.com/file/d/1F6K-uJCvIm1syotyKX4ry_2Tg1uzBC-D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rn8FwE3-dW6nX89gvZ9Pf3YWOYOYLdGJ/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/10-j4xcNWr9AplcdwZsS0Q7fqyl5rYxaz/view?usp=sharing

Aprovació inicial de la MP del POUM de Vilagrassa

3 de jul. 2020, 11:36 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 de jul. 2020, 11:43 ]


El Ple de l'Ajuntament de Vilagrassa, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2020, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del polígon industrial PAU-07 sector XM "Lo Pla d'Anglesola". 

És un sector amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat. Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25. 

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament. 

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial. 

Cliqueu aquí per anar a l'edicte d'aprovació. 
Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta
https://drive.google.com/file/d/1oC7JG7C8sdJmiuk1ghle6-SMqeNf7IiP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GTV70zbEBSCf0DY-CwVeE57jFEjdhGYP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CkakP2G6QL5yc6wPE6dGS0sfbGGSyGL_/view?usp=sharingModificació Puntual Torrent Malet

1 de juny 2020, 12:53 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de juny 2020, 13:20 ]


El sector del Torrent Malet és un dels darrers sectors desenvolupats al terme municipal de Premià de Mar, i està situat a l'extrem de ponent del municipi, al costat dels de Premià de Dalt i del Masnou. Es un sector pensat per a usos industrials, terciari, d'oficines i d'equipaments, és a dir, usos no residencials, per tal de completar l'oferta d'activitats del municipi. 

La zona oest del sector està previst per a usos d'oficines. La ubicació de les oficines és complexa, perquè requereix una situació central respecte dels nuclis urbans respectius, no prosperant en zones perifèriques, excepció feta d'aquelles poblacions amb un nombre d'habitants important o molt important. 

Es proposa, doncs, un canvi d'ubicació dins del propi sector, però en l'extrem oposat, sobre l'alineació de la Gran Via, el carrer principal de Premià de Mar, i futura prolongació de la part nord del Masnou. Amb aquest canvi es pretén facilitar la necessària accessibilitat dels usos proposats, en un contenidor de volumetria definida, mantenint el tipus d'ordenació. 

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta.
https://drive.google.com/file/d/12pzHqbKM58rL1Qp6KTjmDiuo7aw40m-J/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/_draft_post-21/0878-TorrentMalet-topo-150.jpg

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/_draft_post-21/0878-TorrentMalet-prop-150.jpg

Restabliment dels terminis administratius

27 de maig 2020, 9:13 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 1 de juny 2020, 13:39 ]

El proppassat dissabte 23 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret 537/2020 de 22 de maig que, entre d'altres qüestions, prorroga l'estat d'alarma fins al 7 de juny i disposa l'aixecament dels terminis administratius, civils i judicials

http://www.dauonline.com/noticies

1 de juny: tornen a comptar els terminis administratius
Pel que fa als terminis administratius, la nova norma estableix que l’aixecament de la seva suspensió sigui el dilluns 1 de juny, data en què es tornaran a reprendre per presentar esmenes d’un projecte, executar les obres emparades per una llicència, presentar la proposta en paper d’un concurs de projectes... entre d’altres exemples.
 
http://www.dauonline.com/noticies
4 de juny: tornen a comptar els terminis civils i judicials
Pel que fa els terminis civils i judicials, és a dir, els que no són de caràcter administratiu, el Reial Decret disposa que l’aixecament de la seva suspensió sigui a partir del dijous 4 de juny. A partir d’aquesta data tornaran a activar-se, per exemple, els terminis per reclamar una factura d’honoraris pendents o interposar accions per reclamar per patologies de la construcció, i també s’activaran tots els terminis de caràcter judicial.
http://www.dauonline.com/noticies

Nou càlcul de finalització de terminis
Per calcular quan acaben els terminis, cal comptar talment com si els dies que han transcorregut des del 14 de març fins al dia 31 de maig o fins al dia 3 de juny (en funció del cas) no haguessin existit. 

Hi ha casos en què els terminis, en comptes de reprendre's -continuar allà on s’havien aturat- es reinicien de nou -comencen altre cop des del principi-. Aquest seria el cas, per exemple, dels recursos administratius. També cal tenir present que els terminis poden ser de dies naturals (compten tots) o de dies hàbils (exclouen dissabtes, diumenges i festius). 

1-10 of 102