Notícies‎ > ‎

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

3 de juny 2014, 13:59 publicada per Jordi Fernandez   [ actualitzat el 3 de juny 2014, 14:17 ]

Us informem que el DOGC de 15 de maig va publicar el DECRET 64/2014, d3 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que: 

 1.- Deroga determinades disposicions  del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006:

 a) Els articles 23.1.b), pel que fa als procediments per a l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable; 23.1.c); 47.3; 47.4; 48.2; 49.3; 50.5; 52.3; 53; 54; 55.5; 56; 57; 58 i 62.

b) Els títols setè i vuitè.

c) La disposició transitòria vuitena.

 2.- Deroga l’article 75.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 3.- Modifica els articles 20.1,  22.2 i 22.3 del Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge, aprovat pel Decret 343/2006, de 19 de setembre.

 En no contenir cap disposició expressa sobre entrada en vigor, el nou Reglament serà d’aplicació a partir del 4 de juny, si bé als procediments iniciats abans de l’entrada en vigor els serà aplicable la normativa vigent en el moment en que es van iniciar.

https://drive.google.com/file/d/0Bz9CBWDTZbLXc1NLeEwzS3VNWkk/edit?usp=sharing

Comments