Què fem‎ > ‎

edificació

Estudis previs, Avantprojectes, Projectes i Direccions d'Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut de:

- Habitatge unifamiliar aïllat
- Cases  entre mitgeres
- Edificis d'habitatge unifamiliar
- Edificació residencial assistencial
- Naus industrial i locals magatzem
- Edificis d'equipaments comercials
- Edificació d'equipaments socials, culturals i esportius
- Restauració i rehabilitació de béns de Patrimoni Cultural


L'experiència professional de Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP, la qual es pot palesar al nostre CURRÍCULUM, ens permet oferir tot tipus de treball relacionat amb l'edificació, inclosa la gestió  integral  avui dita project management, per tal de poder gestionar i col·laborar en la totalitat del procés edificatori amb tots els agents públics i privats que hi intervenen. 

En alguns cassos, la diversitat i complexitat de tasques obliguen a la col·laboració amb altres professioals especialistes de certes tasques concretes.