0710-STISSMA_TRINITAT

La façana principal al carrer Santíssima Trinitat té una composició clàssica, amb obertures intentant sempre mantenir una proporció vertical i amb predonimi del ple sobre el buit, per a una correcta integració a l'entorn urbà en el que es troba.

Paral·lelament s'ha redactat el corresponent projecte d'enderroc de l'edifici existent.

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per dues plantes. A la planta baixa es situa la zona de dia, un dormitori i l'aparcament. A la planta pis es destina a la zona de nit.

Promotor: D.Espàrrech - B.Baños

Situació: Carrer Santíssima Trinitat, 7 de Canet de Mar

Superfície: 225,08m²

Pressupost d'Execució Material del projecte: 158.266,34€

Constructor: En fase de redacció de projecte

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució i Coordinacó SS: -

Any: 2019 -

En data juliol de 2019 ha estat redactat el projecte per a un habitatge al carrer Santíssima Trinitat de Canet de Mar.