0825-PU-TENDA NOVA

A grans trets, podem dir que una part de l'àmbit d'aquest PUA es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial sud i est. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització.

Promotor: Ajuntament de Palau - Solità i Plegamans

Situació: àmbit del PAU7 "Tenda Nova"

Superfície àmbit: 37.535m²

Pressupost d'Execució Material: pendent de la redacció de Projecte

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Actualment en fase de avanç de Projecte d'Obres.

Aquest treball pretén definir les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Tenda nova" del terme municipal de Palau - Solità i Plegamans.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.