0804-SagradaFamília-bloc1

Es tracta d'un edifici aïllat de 13 plantes. Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències, i que són:

- Cantells i paviments dels balcons

- Tancaments de vidre emmotllats dels nuclis de comunicacions verticals

- Esquerdes, fissures i pèrdues de material al revestiment de la façana.

- Deficiències en el traçat de les instal·lacions exteriors.

Promotor: Comunitat de Propietaris

Situació: Carrer Malgra, 1 d'Arenys de Mar

Superfície:

Pressupost d'Execució Material: 31.052,94€

Constructor: Façanes Synera SL

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2019 - 2020

Proposta per a la reparació de balcons i façanes del bloc 1 del Grup Sagrada Família d'Arenys de Mar.