0748-Pau Casals - Sant Llop

Els col·lapses anterioment comentats porten a proposar un nou col·lector per a les aigües pluvials, tot mantenint l'actual claveguera per a les aigües residuals.

L’actual xarxa de clavegueram és de tipus unitari, per on passen simultàniament aigües residuals i aigües pluvials, i ha presentat col·lapse en diverses ocasions amb motiu de episodis de forta pluja dels darrers mesos.

Promotor: Ajuntament de Dosrius

Situació: Carrers Pau Casals i Sant Llop de Dosrius

Superfície àmbit: 563m²

Pressupost d'Execució Material: 108.044,54€

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Empresa constructora: Pendent de licitació

En data març de 2021 ha estat redactat el projecte per a la instal·lació d'un la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers Pau Casals i San Llop de Dosrius. Es tracta de dos carrers amb una urbanització en plataforma única, situats al sud del nucli urbà del municipi, i connecten les dues rieres presents.

Clique a les imatges per engrandir-les.

La nova xarxa disposarà dels corresponents pous de registre i de ressalt per tal de permetre un més fàcil accés i manteniment de la nova xarxa projectada, així com fer l'abocament de les aigües en superfície a la Riera del Far.