0767-PU CAROLINES

Promotor: Junta de Compensació del PAU7 Les Carolines

Situació: àmbit del PAU7 Les Carolines d'Arenys de Mar

Superfície àmbit: 56.573m²

Pressupost d'Execució Material:

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Actualment en fase de avanç de Projecte d'Obres.

Aquest treball pretén definir les obres d'acabat d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanística número 7 "Les Carolines" del terme municipal d'Arenys de Mar.

L'àmbit del PAU conté la urbanització dita "Les Carolines", la qual es troba situada a llevant del terme municipal d'Arenys de Mar, delimitada a nord i a oest per Sòl No Urbanitzable, a est pel Pla Especial Can Linatti situat en Sòl No Urbanitzable, i a sud pel Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 39 Les Carolines Sud 2 i el Sòl Urbà No Consolidat on hi ha el PAU 12 Les Carolines Sud 3.

A grans trets, podem dir que l'àmbit d'aquesta UASU es troba quasi totalment consolidat per l'edificaqció, i està en bona part urbanitzat, si bé resten per realitzar algunes obres d'acabat d'urbanització i l'obertura del vial nord de connexió amb la xarxa de camins rurals que es determina a la fitxa del P.O.U.M. Aquestes obres són necessàries perquè l'Ajuntament pugui fer la recepció de les obres d'urbanització.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.