Mòdul bàsic CoAC 2022

Mòdul bàsic 2022

S’acorda fixar el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2022, per treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, en 511 € restant, per tant, el valor de l’índex d’intervenció en 1,0527. Aquest índex d’intervenció i el nou mòdul bàsic entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2022 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre juny de 2019 i desembre de 2020, aplicant les fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un coeficient del -1%. Donada la desviació d'aquest percentatge amb la realitat actual dels preus dels materials de construció, es decideix suspendre l'aplicació del resultat, pendent de l'actualització de les dades de refereència a desembre de 2021.

Actualització del pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut

Tanmateix, als efectes de possibles visats voluntaris la Junta de Govern acorda fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització

Per a l’any 2022, i amb efectes des del proper 1 de gener, s’acorda aplicar un decrement de -5,2%, segons dades de l’IPC de Catalunya d’octubre de 2020 a octubre de 2021, sobre factor d’actualització Ka, pel que fa referència a la seva aplicació en el càlcul de drets d’intervenció de treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010.

La resta de coeficients d’actualització, Ca i Fa, així com els coeficients d’actualització de pressupostos de Direccions d’obra, als mateixos efectes que l’apartat anterior, es fixen amb el mateix criteri en els següents valors:

Coeficient d'actualització (Ca): 1,93

Factor d'actualització (Fa): 11,60

Coeficient d'actualització (Ka): 1,58