El CoAC fixa el mòdul bàsic per al 2020

Fecha de publicación: Jan 10, 2020 10:48:24 PM

Mòdul bàsic i índex d'intervenció

A efectes dels treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 513 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0568. Aquest índex i el nou mòdul bàsic han entrat en vigor l'1 de gener de 2020.

Estudis bàsics de seguretat i salut

Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització

Per a l’any 2020, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització (Ca): 1,85

· Factor d'actualització (Fa): 11,08

· Coeficient d'actualització (Ka): 1,50