Finalitzades les obres d'un estintolament puntual a l'estructura d'un habitatge

Fecha de publicación: Jan 10, 2020 11:1:53 PM

Es proposa ampliar l'actual obertura de pas existent entre la zona destinada a cina-menjador i la zona destinada a sala d'estar.

L'edifici on es proposa l'actuació és un edifici pràcticament aïllat, de quatre plantes sobre rasant, amb dos habitatges per planta. L'estructura de l'edifici està formada per parets de càrrega d'obra de ceràmica.

En data 10 de gener de 2020 s'han donat per finalitzades les obres per a la realització d'un estintolament puntual de les parets de càrrega de l'habitatge situat al Pla dels Frares d'Arenys de Mar.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Promotor: A.Clemente

Situació: Pla dels Frares número 6 2n-1a d'Arenys de Mar

Superfície: 6m²

Pressupost d'Execució Material del projecte: 940,05€

Constructor: Construccions Ginol SL

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Arquitecte Director i Coordinació SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2019 - 2020

Ha estat necessària la col·locació d'un perfil metàl·lic recolzat sobre dos daus de repartiment de morter d'alta resistència i nul·la retracció.