Barems d'honoraris de DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME SLP basats en els barems orientatius del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (C.o.A.C.) a efectes d'estimació dels honoraris de referència dels arquitectes en treballs de la professió.
 
 0. NORMES GENERALS
https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/tarifes/dau%20dauonline%200-norm14.gif?height=135&width=200
 
   
 1. TREBALLS D'EDIFICACIÓ
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MzEyNzI4ZmQ3ZTMxODgzZQ

 

 
2. TREBALLS D'URBANISME
 


   
 2.1 Generalitats i planejament urbanístic general  2.1 Generalitats i planejament urbanístic general
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NjU4MTc2NzMxYTNiYzZkNg
   

 2.2 Planejament derivat
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MzU2ODlmNDY2ZTJmYTk0NQ
   

 2.3 Instruments de gestió urbanística
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NTRjNTQ1YTJkYTI1MTM0OQ
   

 2.4 Projectes d'urbanització complementaris
  

 2.5 Altres treballs
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NTNlMGVkZTkxOTdhNmZkMA
  
  2.5.1 Auditoríes urbanístiques
  2.5.2 Reajustament d'alineacions i rasants i concreció de l'ordenació i voums
  2.6  Treballs basats en el DL 1/1990
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NTFiMWNkYzA2ZjdmY2M0Yg
  
  2.6.1 Projectes d'urbanització i obra civil
  2.6.2 Estudis de detall
  2.6.3 Projectes de parcel·lació
  2.6.4 Segregació i agregació de parcel·les
  
3. TAXACINOS, DELIMITACIONS I AIXECAMENTS 
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NWE0ZGJmMzY4MTI3YjM3NA
 

  

 3.1 Delimitacions i replantejaments

 3.2 Aixecaments planimètrics i d'obra

 3.3 Taxacions
  
 4. INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES I CERTIFICATS
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6NDhiN2EwNWVmNmJiMzc4NA

 

  

 4.1 Reconeixements

 4.2 Exàmen de documents

 4.3 Consultes

 4.4 Diligències

 4.5 Informes, dictàmens, peritatges i certificats

 4.6 Arbitratges

4.7 Certificats d'habitabilitat de 2a ocupació 
  
 5. TREBALLS ESPECIALS O NO INCLOSOS EN ELS ANTERIORS APARTATS
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MmI0NGIyYmUyNTQ3MjY2YQ


 
  

5.0 Generalitats

5.1 Arquitectura monumental
5.2 Decoració interior i exterior d'edificis, mobiliari i ambientació de locals 

5.3 Disseny escenogràfic, industrial i d'artesania

5.4 Jardineria i conservació del paisatge

5.5 Treballs complementaris a l'edificació

5.6 Enderrocament d'edificacions
5.7 Desenvolupament dels esquemes d'instal·lacions 

5.8 Diagnosi i conservació d'edificis i monuments 

5.9 Expedients de legalització

5.10 Expedients d'activitats (legalitzacions) 

5.11 Estudis de seguretat i salut 
5.12 Gestió administrativa dels projectes. Direcció i documents derivats.
 5.13 Certificació energètica
 5.14 Control de costos de consums energètics 
 5.15 Pla de gestió de residus

 
 6. TREBALLS PER TEMPS
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MmFiOTFmYzIwZDdjOWIxNw

 

  
 7. DESPESES PER DIETES I DESPLAÇAMENTS
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MzIyYTBhOGViY2ZjYjFhYQ

 

  
 A. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA
https://docs.google.com/a/dauonline.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGF1b25saW5lLmNvbXxkYXVvbmxpbmV8Z3g6MzEyNzI4ZmQ3ZTMxODgzZQ