0753-GASPAR

La planta primera conté la zona de dia, més un dormitori. Es una planta a diferents nivells. La planta segona conté la zona de nit, formada per tres dormitoris, un d'ells de tipus suite, bany i bugader. La planta baixa conté un espai polivalent. La planta soterrani conté l'aparcament.

La proposta edificatòria contempla un edifici format per quatre plantes, una sota rasant i tres sobre rasant.

Promotor: S.Gaspar

Situació: Camí Vell de Caldes número 24 d'Arenys de Mar

Superfície: 446,68m²

Pressupost d'Execució Material: 356.003,16€

Constructor: Sergio Mérida Barrero

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució i Coordinació SS: Josep Miquel Cabezos Morro

Any: 2014 - 2016

HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT AL CAMÍ VELL DE CALDES 24 (abans parcel·la LV-30) de laURBANITZACIÓ "LES VIL·LES" D'ARENYS DE MAR.

Pel que fa a la composició volumètrica, els prismes situats sobre rasant d'entrada tenen com a directriu el carrer Sa Guàrdia, La planta primera, d'accés a l'habitage, pren les directrius del carrer Sa Guàrdia i del Camí Vell de Caldes. Les plantes baixa i soterrani prenen les directrius del Camí Vell de Caldes.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.