0791-Can_Manent

L'edifici del carrer Sant Josep número 13 té un grau de protecció sobre la tipologia edificatòria i la la seva façana segons el vigent POUM. Es tracta d'una antiga casa de cos, de planta baixa i una planta pis, que data de principis del segle XX. Resta connectat amb l'edifici de Can Manent.

Es proposa la millora de l'accessibilitat del conjunt dels dos edificis, amb la instal·lació d'un ascensor i uns serveis de tipus adaptat. Es propsen una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), així com la creació d'una sala acústicament aïllada per a permetre l'assaig de tabalers i altres activitats sorolloses.

S'adequaran, també, part de les intal·lacions interiors de l'edifici, i es farà la restauració de les façanes i part dels elements interiors d'interès dels edificis.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

L'edifici de Can Manent és un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar, amb un grau de protecció integral. Es tracta d'una antiga masia, de planta sensiblement quadrada, formada per tres crugies, de planta baixa i dues plantes pis. L'edifici data de l'any 1612, però tal i com es coneix avui fou construit a mitjans del segle XIX. Era l'antiga casa "taverna, fleca, gaveta i hostal" establiment amb exclusiva des del 1687. Fou adequat el segle passat per al seu ús com a biblioteca.

Promotor: Ajuntament de Premià de Mar

Situació: Camí Ral número 60 i Carrer Sant Josep número 13

Superfície: 23,67m² ampliació - 798,58m² reforma

Pressupost d'Execució Material: 256.355,19€

Constructor: Construcciones Peña Mateos S.L.

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Fase de Treball: Direcció de les obres

Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució i Coordinacó SS: Xavier Borda Marsiñach

Any: 2017 -

Redactat el Projecte Bàsic per a la rehabilitació de l'edifici dit "Can Manent":