0791-Can_Salomo

Promotor: Ajuntament de Premià de Mar

Situació: Carrer de la Plaça número 65

Superfície: 21,33m² ampliació - 269,39m² reforma

Pressupost d'Execució Material del projecte: 202.405,03€

Constructor: TRADE INFRAESTRUCTURAS

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Arquitecte Director: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució i Coordinacó SS: Mari Paz Valdivieso Sáez

Any: 2017 -

Rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó":

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar. Es planteja la recuperació de la volumetria originària de l'edifici, així com una reconstrucció de la façana de l'edifici principal, hores d'ara molt modificada. Es mofifica també la façana Nord-oest, actualment amb aspecte de paret mitgera i sense obertures.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

A l'edifici secundari es proposa una sala polivalent. I entre ambdós edificis es situa un nou cos de serveis i distribuïdor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

A l'edifici principal es proposen una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), una escala de comunicació amb la planta superior i un magatzem. Amb la instal·lació d'uns envans mòbils, aquest espai es pot dividir en distintes estances, alhora que pot funcionar també com una sola sala polivalent.