0804-Consolildació d'una part del talús de l'edifici Rivamar

Després de dues esllavissades de terres produides en els darrers mesos de la capa de reblert del talús, es propsoa la consolidació d'una part de dit talús. La proposta pretén, únicament, evitar la seva erosió superficial, ja que no es té constància de qualsevol tipus d'inestabilitat del talús pròpiament dit.

Promotor: Comunitat de Propietaris de l'edifici Rivamar

Situació: Rial de Canalies número 1

Superfície: 500m² ampliació

Pressupost d'Execució Material: 14.238,51€

Constructor: INACCÉS Geotecnia Vertical SL

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz

Fase de Treball: En execució

Arquitecte Director: -

Direcció d'Execució i Coordinacó SS: -

Any: 2020 -

Consolidació d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.