0804-AVALL 33

Es tracta d'un edifici situat entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis. La façana principal està ubicada al carrer d'Avall, per on es produeixen els accessos a l'edifici. En total hi ha un local comercial i 5 habitatges.

Promotor: Comunitat de Propietaris

Situació: carrer d'Avall, 33 d'Arenys de Mar

Superfície: 319,01m²

Pressupost d'Execució Material: 4.127,70€

Constructor: Construccions Ricard Fàbregas Fita - Armindo Pintors SL

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2013-2016

El treball proposa la reparació de la façana principal de l'edifici situat al carrer d'Avall número 33 d'Arenys de Mar, a petició de la Comunitat de Propietaris.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

- sobre el revestiment preexistent de la part massissa de la façana,

- actuacions sobre les pintures i barnissos de les obertures,

- actuació sobre els elements de forja existents,

- col·locació d'una canal i baixant d'aigües pluvials.

Es proposa la següent actuació:

L'edifici està catalogat pel vigent Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), tot protegint les reixes i baranes i les portes de fusta.