0804 Rivamar - Talús

Al talús es disposà d'una xarxa antierosiva i una retícula romboïdal de calbe metàl·lic d'acer i ancoratges mitjançant bulons realitzats amb barra d'acer injectats amb beurada d'aigua/ciment.

Es proposa el sanejat de les terres del talús de tipus vegetal inestables, la col·locació d'una recollida d'aigües del cap del talús i la seva conducció fins al peu del mateix.

Promotor: Comunitat de Propietaris

Situació: Rial de Canalies, 1 d'Arenys de Mar

Superfície:

Pressupost d'Execució Material: 14.238,51€

Constructor: INACCÉS - GEOTÈCNICA VERTICAL SL

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2020 -

L'espai entorn a la piscina és un espai quin talús de terres ha patit en els darrer mesos dues esllavissades tot coincidint amb els darrers episos de fortes pluges haguts. La primera d'elles va fer que la sorra arribés a la piscina, obligant al seu buidat i neteja.

En data maig de 2020 ha estat redactat el projecte per a l'estabilització d'una part del talús posterior de l'edifici Rivamar d'Arenys de Mar. Es tracta d'una finca allargassada, amb accés des del Rial de Canalies. A la part posterior hi ha un espai enjardinat i una zona lliure on hi ha una piscina.