Edifici Rivamar d'Arenys de Mar

Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències a reparar, i que són:

Es tracta d'un edifici aïllat de 7 plantes amb un total de 77 entitats, i una total superfície construída de 6.279m².

Promotor: Comunitat de Propietaris

Situació: Rial de Canalies, 1 d'Arenys de Mar

Superfície:

Pressupost d'Execució Material: 47.820,15€

Constructor: BETUTER S.L.

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2019 -

Proposta per a la reparació de balcons de la façana principal de l'edifici dit Rivamar, situat al Rial de Canalies número 1 d'Arenys de Mar.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

- Cantells de balcons de formigó vist

- Paviment, sòcols de voladiu i sòcols

- Neteja i reparació dels paraments d'obra de fàbrica vista

- Reparació de les juntes de dilatació de l'edifici.