0645-V.Betània - Projecte Urbantizació PAU16

El POUM palesa que els objectius d'aquest polígon són "la consolidació del carrer J.Ruyra, traslladant part de l'edificabilitat correspoent a una parcel·la actualment edificable, amb dificultats topogràfiques i d'accessos. L'antiga parcel·la edificable es destina a equipaments. La nova edificació ha de comptar amb aparcament públic i una plaça d'ús públic d'accés a Vil·la Betània".

Avanç de Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació en Sòl Urbà No Consolidat número 16 "Vil·la Betània" del vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Arenys de Mar, quin text refós fou definitivament aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 6 de novembre de 2013 i publicat al DOG el 6 de febrer de 2014.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Tot el Polígon d'Actuació està comprès a la finca de l'actual residència geriàtrica "Vil·la Betània".

Promotor: Congregació de Filles del Sagrat Cor de Maria de Bougue

Situació: Finca "Vil·la Betània d'Arenys de Mar

Superfície àmbit: 12.144,637m²

Pressupost d'Execució Material: 106.733,56€

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Any: 2015-