0748-PU_Can_Batlle_Dosrius

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Aquest àmbit està comprès entre la carretera BV-5101, la Riera de Can Rimbles i els actuals equipaments esportius que són la piscina i el camp de futbol municipal, així com els accessos a la dita carretera BV-5101.

Promotor: Ajuntament de Dosrius

Situació: àmbit del Sistema d'Equipaments de "Can Batlle" de Dosrius

Superfície àmbit: 14.369m²

Pressupost d'Execució Material: 631.075,71€

Arquitecte Redactor i Director de les obres: Jordi Fernández Muñoz

Empresa constructora: ISEOVA. Infraestructures, serveis i obres del Vallès S.L.

Aquest treball pretén definir les obres d'urbanització compreses dins de l'àmbit del Sistema d'Equipaments de "Can Batlle" del terme municipal de Dosrius.