0795-MP-TALAMANCA

Promotor: Ibérica del papel tisú SL

Situació: Àmbit anomenat "Les Terres" de Talamanca

Superfície àmbit: 21.772m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Esta de tramitació: avanç lliurat en data maig de 2017

En data maig de 2017 ha estat redactat l'Avanç de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a l'àmbit de l'antiga nau d'embotits de Talmanca, cara a implantar una nova indústria dedicada al ram del paper. La nau actual està inclosa dins d'un sòl no urbanitzable, de manera que es pretén determinar un nou règim urbanístic del sòl que donin cabuda legal al desenvolupament de l'activitat que es vol implantar.

Cliqueu sobre les imatges per engrandir-les.