0808-MP Torrent Malet

El sector es troba reparcel·lat i amb la urbanització executada i recepcionada per l'Ajuntament.

El sector del Torrent Malet és un dels darrers sectors desenvolupats al terme municipal de Premià de Mar, i està situat a l'extrem de ponent del municipi, al costat dels de Premià de Dalt i del Masnou. Es un sector pensat per a usos industrials, terciari, d'oficines i d'equipaments, és a dir, usos no residencials, per tal de completar l'oferta d'activitats del municipi.

Promotor: ROTIMUVENT SL

Situació: Àmbit industrial Torrent Malet de Premià de Mar

Superfície àmbit: 1.834,30m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: redactat avanç

Es proposa, doncs, un canvi d'ubicació dins del propi sector, però en l'extrem oposat, sobre l'alineació de la Gran Via, el carrer principal de Premià de Mar, i futura prolongació de la part nord del Masnou. Amb aquest canvi es pretén facilitar la necessària accessibilitat dels usos proposats, en un contenidor de volumetria definida, mantenint el tipus d'ordenació.

Pretén el document ajudar la gestió del sector, vigent des de març de l'any 2005, però encara no desenvolupat.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

La zona oest del sector està previst per a usos d'oficines. La ubicació de les oficines és complexa, perquè requereix una situació central respecte dels nuclis urbans respectius, no prosperant en zones perifèriques, excepció feta d'aquelles poblacions amb un nombre d'habitants important o molt important.