MP PAU 7 - Les Carolines

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

L'objecte de dita figura és l'ajust dels seus límits, a fi efecte d'ajusta el seu àmbit a les finques incloses dins de la Junta de Compensació del PAU-07, les quals han participat fins ara al desenvolupament urbanístic de l'àmbit. S'exclou, doncs, una de les finques situada a l'accés a l'àmbit que, per error, fou inclosa dins del mateix quan es va fer la revisió del vigent planejament de tipus general.

Promotor: Junta de Compensació del PAU7-Les Carolines

Situació: PAU7 - Les Carolines d'Arenys de Mar

Superfície àmbit: 55.682,40m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: lliurat a l'Ajuntament

En data setembre de 2019 ha estat redactada la Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al Sòl Urbà No Consolidat - PAU7 "Les Carolines".